Xây dựng Đảng Thứ tư, 07/07/2010 09:01

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững

Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 941-QĐ/TU ngày 2-7-2008 của Ban TVTU Ninh Bình, khi đó có 53 tổ chức cơ sở Đảng, với gần 3 nghìn đảng viên, đến nay Đảng bộ có 58 tổ chức cơ sở Đảng và 3.043 đảng viên.

Liên hoan văn nghệ quần chúng Khối doanh nghiệp tỉnh hưởng ứng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2009.
Liên hoan văn nghệ quần chúng Khối doanh nghiệp tỉnh hưởng ứng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2009.

Trong những năm qua, tác động từ suy giảm kinh tế thế giới đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đứng trước thách thức đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, lãnh đạo doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận, tranh thủ chính sách kích cầu đầu tư, kích cầu tiêu dùng thuộc các gói kích cầu của Chính phủ và 4 nhóm giải pháp lớn của tỉnh, từng bước tháo gỡ, vượt qua khó khăn về sản xuất, tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế. 

Đảng bộ đã đưa ra nhiều giải pháp giúp các doanh nghiệp trong tỉnh đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh như định hướng về tốc độ tăng trưởng, nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước, quảng bá thương hiệu, phối hợp mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập bình quân của người lao động; triển khai có hiệu quả Nghị quyết 30/2008/NQ-CP của Chính phủ "Về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội"; thực hiện Đề án "Diễn đàn doanh nghiệp" với chủ đề: "Doanh nghiệp đảm bảo tăng trưởng trong điều kiện suy giảm kinh tế", "Doanh nghiệp tham gia đảm bảo an sinh xã hội", "Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" "… 

Qua đó, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh duy trì, ổn định được sản xuất, kinh doanh phát triển, tăng doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống người lao động, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Doanh nghiệp và các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. 100% doanh nghiệp bảo toàn được vốn và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Tốc độ tăng tổng doanh thu hàng năm của doanh nghiệp đạt 23%. Năm 2009, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong Khối đạt 6.564 tỷ đồng, tăng 266% so với năm 2005; tổng dư nợ tín dụng của các ngân hàng thương mại trong Khối đạt 12.401 tỷ đồng; thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước đạt hơn 485 tỷ đồng, tăng 441,6% so với năm 2005; thu nhập bình quân lao động của số đông các doanh nghiệp đạt 2, 5 triệu đồng/ người /tháng.
          
Đi đôi với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp của Khối được chú trọng trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các cấp uỷ đã chú trọng triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, bám sát nhiệm vụ chính trị từng thời điểm, đặc biệt, hưởng ứng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", các cấp uỷ trong toàn Đảng bộ đã thực hiện đúng các bước của Cuộc vận động, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện.
ở nhiều doanh nghiệp đã tạo được sự thay đổi về nền nếp, phương pháp, lề lối, phong cách làm việc, thúc đẩy sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm trong sản xuất, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. 

Sau khi được thành lập, Ban Thường vụ Đảng uỷ sớm kiện toàn, ổn định bộ máy, thành lập các ban chuyên môn, bổ nhiệm các chức danh, thành lập Đoàn thanh niên của Khối; bổ sung cấp uỷ viên của các tổ chức cơ sở Đảng, uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra của Đảng uỷ cơ sở; bố trí cán bộ công tác tại cơ quan chuyên trách Đảng uỷ Khối bước đầu phù hợp với khả năng chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, quy hoạch các chức danh trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng và Đoàn thanh niên Khối giai đoạn 2010 - 2015 theo Kế hoạch số 77-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đảm bảo số lượng, chất lượng, dân chủ, khách quan, đúng quy trình quy định. 

Hàng năm thực hiện đầy đủ việc nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên. Đảng bộ luôn chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, tạo mọi điều kiện cho cán bộ, đảng viên, người lao động học tập, nghiên cứu nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lí luận chính trị thông qua việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho gần 600 quần chúng ưu tú, 5 lớp bồi dưỡng lí luận chính trị cho hơn 270 đảng viên; tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho gần 300 cấp uỷ viên và uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ cơ sở; bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho hơn 100 lãnh đạo doanh nghiệp; cử cán bộ đi học các lớp lí luận chính trị… 

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh được các cấp uỷ coi trọng. Ngay sau khi tiếp nhận bàn giao các tổ chức cơ sở Đảng, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tiến hành khảo sát tình hình cơ sở, trên cơ sở đó quyết định nâng cấp, thành lập mới một số chi bộ, tổ chức cơ sở Đảng cho phù hợp với điều kiện thực tế của các doanh nghiệp; thành lập các khối Đảng bộ, chi bộ có chung tính chất sản xuất, kinh doanh, tạo thuận lợi trong lãnh đạo, chỉ đạo. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ Khối, các tổ chức cơ sở Đảng trong Khối không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo của cấp uỷ, thực sự phát huy được vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Công tác quản lý, rèn luyện, phát triển đảng viên được quan tâm thường xuyên. Bình quân mỗi năm Đảng uỷ Khối kết nạp mới được 160 đảng viên. Việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được thực hiện đúng quy định, sát thực tế. Năm 2008, số tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh trong Khối đạt 63,9%, đến năm 2009 đạt 91,1%, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

Cùng với công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, các tổ chức cơ sở Đảng trong Khối tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác vận động quần chúng, xây dựng các đoàn thể và thực hiện quy chế dân chủ. Công tác xây dựng các tổ chức chính trị, xã hội được các cấp uỷ phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm, nhờ đó vai trò, vị thế của các tổ chức đoàn thể được nâng lên rõ rệt. Qua bình xét, xếp loại hàng năm, các đoàn thể trong doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ trở lên chiếm tỷ lệ cao, năm 2009 đạt 84,4%. Ngoài ra, công tác phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể địa phương nơi doanh nghiệp đứng chân được quan tâm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Hầu hết các doanh nghiệp trong Khối quan tâm, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện như đóng góp xây dựng quỹ "Ngày vì người nghèo", chương trình "Xoá nhà tranh tre vách đất", ủng hộ đồng bào bão lụt. Từ năm 2006 đến nay, các doanh nghiệp trong Khối đã ủng hộ được gần 16, 3 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại trong thời gian qua, đó là mô hình lãnh đạo của cấp uỷ cơ sở đối với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh còn có những bất cập nhất định; một số cấp uỷ cơ sở chưa thể hiện được vai trò lãnh đạo trong doanh nghiệp; nề nếp sinh hoạt của một số đảng bộ, chi bộ chưa đúng quy định; công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp uỷ chưa được quan tâm đầy đủ, hoạt động của các đoàn thể trong doanh nghiệp không đồng đều.

Tuy nhiên, có thể khẳng định là Đảng bộ mới thành lập, có nhiều lĩnh vực hoạt động mới, đặt trong điều kiện khó khăn thách thức của tình hình kinh tế trong nước và thế giới, nhưng Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối Doanh nghiệp tỉnh đã cố gắng, quyết tâm cao, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, không ngừng củng cố vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp phát triển mạnh, bền vững. Đây chính là tiền đề quan trọng, tạo niềm tin với cán bộ, đảng viên, người lao động của Khối trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh xác định "phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt", chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, khẳng định rõ nét vai trò của tổ chức Đảng trong phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp, tạo đà phát triển bền vững gắn với đảm bảo việc làm, đời sống người lao động, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Đối với công tác xây dựng Đảng, quan tâm lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, tăng cường giáo dục lí luận chính trị, nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, người lao động và chủ doanh nghiệp.
 
Đẩy mạnh công tác quản lý, phân công nhiệm vụ, phát triển đảng viên, nhất là lực lượng lao động trẻ, cán bộ kỹ thuật, lãnh đạo, quản lý, chủ doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của Uỷ ban kiểm tra các cấp. Đổi mới công tác vận động quần chúng theo hướng quan tâm trực tiếp đến quyền lợi, chính đáng của người lao động. Nâng cao hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Quan tâm lãnh đạo xây dựng doanh nghiệp, các đoàn thể trong doanh nghiệp vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Lãnh đạo thực hiện công tác an ninh trật tự và tham gia công tác quốc phòng địa phương, các hoạt động xã hội.

Đinh Ngọc Hà
(Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh)

Leave your comment on this story


GALLERY

CNN to broadcast new special program on Hanoi
World Cup 2018 fuels tourism demand from Vietnam
Ninh Binh Tourism Week 2018 opens
Ninh Binh receives 4.9 million visitors in five months